بیانیه گروه هفت درباره جمهوری اسلامی/ گفت‌و‌گو با مرتضی انواری