شعارهای مردم: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری‌اعدامی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲