تجمع اعتراضی پزشکان ایرانی ساکن فرانکفورت در حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی