تجمع سندیکای کارگری سوئد مقابل سفارت ایران در حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان