آیا با این دستمزد می‌توان نیازهای اولیه یک خانواده را فراهم کرد؟