گفت‌وگو با سعید حافظی، روزنامه‌نگار درباره شرایط امنیتی پس از فروریختن متروپل آبادان