فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب در ۲۵ شهریور

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵