اعلام همبستگی و برگزاری نشست چهره‌های شاخص اپوزیسیون درباره آینده دموکراسی در ایران