واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نوشتاری از میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز