اجلاس اقلیمی کاپ ۲۸ در دوبی در روز دوم

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱