شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم تمایل بسیاری از مردم به انتخابات است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹