تداوم اخراج استادان مستقل و منتقد حاکمیت از دانشگاه‌ها و جایگزینی آنها با نیروهای حکومتی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵