تایید حکم حبس ابد برای تاجر و فعال حقوق بشر ترک

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷