ارمنستان مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را به حالت تعلیق درآورد

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۰۴