ارزیابی علیرضا نامور‌حقیقی، درباره واکنش‌ها در ایران به برگزاری مذاکرات هسته‌ای