گفت‌و گو با بهار دهکردی، درباره حمایت هنرمندان از اعتراضات سراسری مردم ایران