بیانیه مشترک اعراب و ژاپن جزایر سه‌گانه ایرانی را جزایر اشغالی خوانده است

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷