پشیمانی فرمانده آمریکایی از تخلیه کابل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰