سلب تمام عناوین نظامی و سلطنتی شاهزاده اندرو، فرزند سوم ملکه بریتانیا