بیانیه سه کشور اروپایی علیه غنی‌سازی ۶۰ درصدی در ایران: گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده