ارزیابی افشین شاهی، از پیشنهاد قابل توجه اروپا به ایران در مذاکرات احیای برجام