تاثیر واکنش‌های بین‌المللی و حمایت‌های جهانی از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی