وزیر خارجه‌ی آمریکا، فرصت رسیدن به توافق با ایران و احیای برجام را تنها چند هفته ارزیابی کرده است