سختی کار و حقوق پایین تا پایان پاییز ۲۱۶ پرستار را مجبور به ترک خدمت کرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶