گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال از مقابل بیمارستانی که سلمان رشدی بستری است