ارزیابی علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران درباره از سرگیری مذاکرات احیای برجام