حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر نوگرای افغانستان

حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر نوگرا، اشعاری در مورد وضعیت زنان و مسائل زندگی روزمره سروده است؛او از نخستین زنان افغان بود که به شعر مدرن روی آورد گزارش رضا محمدی، ایران اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶