آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از میزان کشندگی گونه اومیکرون ویروس کرونا می‌گوید