تجمع پناهجویان ایرانی در مقابل اداره مهاجرت سوئد در اعتراض به قوانین مهاجرتی در این کشور

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰