ابی، خواننده: اگر رئیسی را می‌دیدم، آب دهانم را نثار صورت او می‌کردم