رئیسی و همراهانش با یک کامیون سوغات آمریکایی نیویورک را ترک کردند