انتشار فیلم ترور ترامپ خامنه‌ای؛ تصویر جهانی حکومت ترور