فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی در اثر اعتصاب غذا دچار کاهش شدید وزن شده است