امانوئل مکرون: حبس عادلخواه هیچ توجیهی ندارد و فرانسه برای آزاد شدن او بسیج شده است