فراخوان برای اعتراض واعتصاب عمومی در روزهای ۱۴، ۱۵ و۱۶ آذرماه