یا انتقال غیرنظامیان در شرایطی که جنگ در این شهر شروع شده است ممکن است؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳