منابع آمریکایی: نیروی هوایی آمریکا در حمله به مرکز نظامی اصفهان شرکت داشت