ارزیابی علی صدرزاده، از نشست بشردوستانه پاریس برای غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸