رزمایش هوایی آمریکا و اسراییل؛ شبیه‌سازی حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی