محاصره شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴