استفاده از گروگان‌گیری به‌عنوان ابزار فشار در جنگ و نزاع‌های سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶