اثر خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بین هواداران و حامیان نظام