آغاز تخلیه بیمارستان شفا در شهر غزه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷