قبل از پرواز هواپیمای اوکراینی، از برخی از مسافران درباره همراه داشتن پاسپورت آمریکایی سوال پرسیده شده بود