پرچم شیر و خورشید بر بالای ساختمان مرکز اسلامی لندن