الی خرسندفر، جامعه‌شناس: ایرانیان نمی‌خواهند کار جمعی کنند.

الی خرسندفر، جامعه‌شناس در برنامه چشم‌انداز: ایرانیان نمی‌خواهند کار جمعی کنند. جامعه ایران از بحران تنهایی رنج نمی‌برد، به عبارتی دیگر فرد به دیگری اعتماد ندارد

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳