اسرائیل از غیرنظامیان خواسته بود به مناطق جنوبی بروند تا در تیررس حملات قرار نگیرند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴