موشکی که الظواهری، رهبر القاعده و سلیمانی را کشت چه خصوصیاتی دارد؟: گفت‌وگو با فرزین ندیمی