حمایت دوازده گروه سیاسی از صحبت‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی