کمک پنجاه میلیارد یورویی برای اوکراین اتحادیه اروپا با جلب رضایت مجارستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲